دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، تیر 1390، صفحه 1-146 
تحلیل رابطه تقاضای نفت خام و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه

صفحه 111-129

امیررضا سوری؛ محمد حسن صبوری دیلمی؛ جواد عطاران