دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1387، صفحه 1-204