دوره و شماره: دوره 9، شماره 29، فروردین 1394، صفحه 1-141 
2. بررسی اثر تغییر قیمت‌ها بر توزیع درآمد و رفاه در مناطق شهری

صفحه 25-42

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ علی شهابی