دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 1-164 
4. بازتعریف رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران (رویکرد بخشی ـ استانی)

صفحه 67-89

امیرحسین مزینی؛ عباس عصاری؛ بهناز افشاریان؛ احمد رسولی