دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، اردیبهشت 1395، صفحه 1-174 
جایگزین‌سازی بین‌سوختی در OECD و اثر آن بر نوسان سهم صادرات نفت خام ایران

صفحه 67-88

تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ فریدون برکشلی؛ داریوش وافی نجار


تاثیر شاخص فلاکت بر هزینه های سلامت در ایران

صفحه 133-157

ابوالفضل شاه آبادی؛ مهیا قربانی گلپرور