دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، آبان 1395، صفحه 1-186 
نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره

صفحه 1-21

سیما اسکندری سبزی؛ اسداله فرزین وش؛ کامبیز هژبر کیانی؛ حمید شهرستانی


درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری‌

صفحه 47-70

امیرعلی فرهنگ؛ ابوالقاسم آثنی عشری؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ جهانگیر بیابانی