دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 1-175 
4. سیاست‌های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR

صفحه 75-98

سید کمال صادقی؛ محمد باقر بهشتی؛ رضا رنج پور؛ سعید ابراهیمی


5. نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه

صفحه 99-118

محمد حسین فاتحی دابانلو؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ محسن مهرآرا


7. پایداری تورم در ایران: رویکرد انباشته کسری

صفحه 141-162

حسین امیری؛ علی اصغر سالم؛ مرجانه بشخور