دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 1-165 
بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

صفحه 95-114

سید کمال صادقی؛ محسن پورعبادللهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی؛ پروین علی مرادی افشار


طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران

صفحه 115-136

علی اصغر موحد؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمدحسین پورکاظمی؛ یگانه موسوی جهرمی


مفید بودن افشای داوطلبانه برای قضاوت سرمایه‌گذاران

صفحه 137-155

محسن حمیدیان؛ زهره حاجیها؛ نفیسه تقی زاده