دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، بهار 1397 
7. بررسی همگرایی توزیع درآمد در استان‌های ایران

صفحه 161-178

سارا معصوم زاده؛ مهدی شیرافکن؛ مجتبی محمدنژادی