دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، آذر 1398، صفحه 1-180 
حکمرانی، نظام‌ نوآوری ملی و ظرفیت جذب، هم‌پایی و نوآوری فناورانه (مدل‌سازی نظری)

صفحه 1-33

علی دینی؛ حجت اله حاج حسینی؛ طاهره میرعمادی؛ قاسم رمضانپور نرگسی