دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 1-200 
3. بهره‌وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن (صنایع تولیدی ایران)

صفحه 45-68

ابراهیم نیک نقش؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری؛ محمد مهدی موحدی


4. مدل بهینه اقتصادی کشت برای کاهش اثرات آلودگی های زیست محیطی در استان مازندران

صفحه 69-98

مجید قربانی؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی؛ محمد خالدی


5. تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی و توسعه

صفحه 99-116

حسن نوعی اقدم؛ سید شمس الدین حسینی؛ عباس معمارنژاد؛ کریم امامی جزء


6. بررسی نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی در پدیده شومی منابع

صفحه 117-134

رضا بخشی آنی؛ مسعود نیلی؛ سید مهدی برکچیان