دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 1-200 
بهره‌وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن (صنایع تولیدی ایران)

صفحه 45-68

ابراهیم نیک نقش؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری؛ محمد مهدی موحدی


تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی و توسعه

صفحه 99-116

حسن نوعی اقدم؛ سید شمس الدین حسینی؛ عباس معمارنژاد؛ کریم امامی جزء