دوره و شماره: دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1399، صفحه 1-200 
ﺗﺄثیر بیانیه‌های سازمان اوپک بر نوسانات قیمت نفت‌‌خام

صفحه 119-134

10.30495/eco.2020.674206

فریبا شاه بداغلو؛ علی اصغر اسماعیل نیاکتابی؛ آزاده محرابیان؛ رویا سیفی پور