دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 1-200 
3. فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهرهوری در بلندمدت: شواهدی از صنایع تولیدی ایران

صفحه 45-67

10.30495/eco.2022.1953248.2632

محمود رضائی سراجی؛ محمود محمودزاده؛ پروانه سلاطین؛ مهدی فتح آبادی


6. تأثیر تکانه‌های نفتی بر تاب‏آوری اقتصادی در ایران

صفحه 114-139

10.30495/eco.2022.1928522.2507

نجمه السادات رباطی؛ علی رییس پور رجبعلی؛ عبدالمجید جلایی