اهداف و چشم انداز

اهداف

- ایجاد بستری مناسب برای انتشار یافته های علمی و پژوهشی در علوم اقتصادی

- فراهم نمودن زمینه ای مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

- تلاش جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه موضوعات و مسایل اقتصادی