راهنمای نویسندگان

به نام خدا

شیوه نگارش و ارسال مقاله

 

این فصلنامه با هدف فراهم کردن یک منبع علمی برای انتشار مقالات با کیفیت نظری و کاربردی در زمینه مدلسازی اقتصادی منتشر می‌شود. نشریه، موضوعات مربوط به مدل‌های اقتصاد کلان، رشد، بهینه‌سازی، برنامه‌ریزی، تجارت بین‌الملل، اقتصاد ملی و منطقه‌ای، مدل‌سازی تعادل عمومی، اقتصاد ملی، تعدیل ساختاری، اقتصادسنجی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد محیطی و اقتصاد بهداشت را پوشش می‌دهد.

 مقالات ارسالی باید برای نخستین بار ارایه شده و قبلا برای هیچ نشریه، همایش یا سازمانی ارسال نگردیده و یا چاپ نشده باشد.

در ارسال مقالات موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

 

  1. محتوی مقاله: ساختار مقاله ارسالی باید به شرح زیر باشد:

1-1. عنوان مقاله حداکثر در یک سطر بوده و در صورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه و یا طرح پژ‍وهشی می‌باشد به صورت زیر نویس توضیح داده شود. در چکیده فارسی، هدف، روش مطالعه، دوره زمانی، محل مطالعه، نتایج و یافته های کلیدی حداکثر در150 کلمه باشد. در سطر جداگانه طبقه بندی JEl حداکثر 5 کلمه و در سطر دیگر واژگان کلیدی آورده شود.

1-2.  مقدمه: شامل معرفی اجمالی موضوع، بیان مساله، هدف تحقیق، پرسش و فرضیات و معرفی ساختار مقاله.

1-3. ادبیات موضوع: این بخش شامل نظریات مرتبط، الگوهای مفهومی و مطالعات انجام یافته توسط دیگران به ترتیب از جدید به قدیم، نوآوری مقاله در ارتباط با مقالات قبلی.

1-4.  روش­شناسی شامل: شواهد آماری و منابع جمع آوری داده­ها، تصریح مدل شامل معرفی متغیرها، ارتباط متغیرها، نحوه اندازه­گیری متغیرها.

1-5.  برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن.

1-6.   نتایج و پیشنهادها: یافته­های کلیدی مقاله نتایج به دست آمده در مورد قبول یا رد فرضیه­ها و پیشنهادها متناسب با یافته­ها.

1-7.  در قسمت انتهای مقاله (منابع و ماخذ) منابع به ترتیب حروف الفباء آورده شود. در معرفی منبع موارد زیر را رعایت کنید:

-  فقط منابعی که در متن از آنها استفاده شده در فهرست منابع معرفی ­شوند.

- معرفی منابع در متن مقاله: در ابتدای جمله به صورت نام­خانوادگی نویسنده (سال: صفحه) و در پایان جمله به صورت (نام­خانوادگی نویسنده، سال: صفحه).

-  ماخذ انگلیسی در متن به صورت معادل فارسی و انگلیسی به صورت پانوشت و با فونت 9 باشد مانند لی و همکاران[1] (1999).

-   تنظیم صحیح فهرست منابع و ماخذ:

-  کتاب: نام خانوادگی، نام. (تاریخ نشر). نام کتاب. ناشر، محل نشر.

-  مقاله: نام خانوادگی، نام. (تاریخ نشر). عنوان مقاله. نام مجله، سال مجله (شماره مجله): شماره صفحات.

-  یک نمونه برای معرفی کتاب.

-   Grossman, G., &Helpman, E. (1991). Innovation and growth in the global economy.Cambridge, Massachusett and London, MIT press.

-  یک نمونه برای معرفی مقاله.

- تقوی، مهدی و صفرزاده، اسماعیل (1388). نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 3 (پیاپی 9): 104-77.

-   Farrell, M. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistics Society, 120(3): 253-281.

1-8.  در قسمت بعدی پیوست­ها در حدی محدود آورده شود.

1-9. چکیده انگلیسی آخرین قسمت مقاله را تشکیل می­دهد. در چکیده انگلیسی باید عنوان مقاله، سپس نام نویسنده (گان) که به ترتیب جلوی نام آنها ستاره (از 1 ستاره تا تعداد نویسندگان) قرار داده و در زیرنویس هر ستاره (فرد) رتبه علمی و محل خدمت آنها به انگلیسی نوشته شود. نویسنده‌ی مسئول با  (Corresponding Author) مشخص شود. بعد از ذکر اسامی، کلمه Abstract و در زیر آن متن انگلیسی چکیده آورده شود (حداکثر 150 کلمه) در پایان چکیده ابتدا JEL Classification و سپس Keywords آورده شود.

-  مثال برای معرفی صحیح نویسنده در زیرنویس چکیده انگیسی.

Assistant Professor at Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran (Corresponding Author), email:sje@iaufb.ac.ir.

 

  1. تنظیم شکلی مقاله

2-1.  صفحه اول مقاله به طور کامل شامل: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، و رتبه علمی، آدرس دسترسی ، تلفن تماس (ثابت و همراه)، نشانی الکترونیکی نویسنده (گان).

-  مثال برای معرفی صحیح نویسنده:

 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد، فیروزکوه، ایران (نویسنده‌ی مسئول)، پست الکترونیکی:                      sje@iaufb.ac.ir

2-2.  حاشیه صفحات در Word 2010 به ترتیب: بالا 5، پایین 5، چپ 4.5 و راست 4.5 سانتی­متر باشد.

2-3.  حجم مقاله با جداول، نمودارها و پیوست‌های آن حداکثر 12 صفحه باشد.

2-4.  فاصله سطرها Single است.

2-5.  نوع قلم بی­لوتوس با فونت 12 باشد. فونت چکیده فارسی شماره 11و لاتین 10 باشد.

2-6.  قلم عناوین: عنوان اصلی فارسی 16، در انگلیسی 13، مقدمه، ادبیات ...، شماره 12 بولد، زیرعنوان‌ها 5/11 و 11 بولد باشد.

2-7. عناوین جداول و نمودارها 11 بولد و اعداد داخل جدول و نمودار 10 غیربولد  و توضیحات جداول و نمودارها و اشکال 10 غیربولد باشد. اعداد داخل جدول یا متن به صورت فارسی و در صورت نیاز به اعشار از اسلش (/) استفاده شود.

2-8.  فونت معادله‌های بکار رفته در متن و عبارت انگلیسی 10 باشد.

2-9. جدول­ها (نمودارها) محدود و با کیفیت خوب با شماره ترتیب و عنوان در بالای جدول (نمودار) و ماخذ در پایین جدول ( نمودار) آورده شود (حداکثر 4 جدول و یا نمودار).

2-10.   فرمول­ها با استفاده از فرمول‌نویسی Word تایپ و با شماره ترتیب آورده شود.

 

  1. سایر موارد

3-1.  فصلنامه از پذیرش مقالاتی که به صورت ترجمه باشد معذور است.

3-2.  مسئولیت صحت و سقم مطالب صرفا به عهده نویسنده‌ (گان) است.

3-3.  مقالات دریافتی پس از ارزیابی توسط داوران فصلنامه و در صورت پذیرش نهایی به چاپ می‌‌رسد.

3-4.  فصلنامه در پذیرش و یا رد مقالات آزاد است.

3-5.  سوابق ارسالی به هیچ وجه برگشت داده نمی­شود.

 

  1. نحوه ارسال مقاله

مقالات را می‌توان از طریق آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمود:

-         ابتدا به وب سایت دانشگاه به نشانی www.iaufb.ac.ir مراجعه نمایند.

-         در بخش مجلات، مجله اقتصاد فارسی را انتخاب کنید.

-         گزینه ثبت نام را انتخاب نموده و با تکمیل فرم ثبت نام مقاله خود را ارسال کنید.

-         امور مربوط به مقاله  به همین طریق قابل پیگیری است.

  • با توجه به مفاد ماده 4 آیین نامه اجرایی جدید دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 98/10/04 لازم است در زمان دریافت مقاله مبلغ 1/500/000 ریال معادل با یکصد و پنجاه هزار تومان و بر اساس مصوبه داخلی هیئت رییسه محترم واحد در زمان پذیرش مقالات (پذیرش علمی و فنی) مبلغ 5000/000 ریال معادل با پانصد هزار تومان به شماره حساب 0105584933000 نزد بانک ملی ایران به نام بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه و یا ملی کارت به شماره 6037997599123180  به نام بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه واریز و فیش واریزی به پست الکترونیکی فعال نشریه به آدرس modellinge@yahoo.com همراه با اطلاعات مقاله ثبت نام شده در سایت مجله (منظور کد الکترونیکی) و شخص واریزکننده (نویسنده مسئول یا همکار) ارسال شود. این دستورالعمل از تاریخ 98/10/10 لازم الاجراست و مقالات ماقبل این تاریخ، مشمول آیین نامه یاد شده نمی شوند.

تلفن دفتر نشریه: 76448905-021

برای ارتباط با مسئولان فصلنامه از طریق نشانی های الکترونیکی زیر اقدام کنید:

sje@iaufb.ac.ir, modellinge@yahoo.com

 

 

 

ضمنا جهت راهنمایی نویسندگان محترم، مقاله ای به عنوان نمونه‌ برای تنظیم شکلی پیوست شده است.[1].Lee et al.