راهنمای نویسندگان

به نام خدا

شیوه نگارش و ارسال مقاله

از نویسندگان  گرامی تقاضا می‌شود جهت تسریع در  فرایند بررسی مقاله و داوری، هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایند:

 • شرایط بررسی مقالات
 1. حاصل پژوهش‌های نویسنده (گان) باشد.

 2. مقاله قبلاً درنشریه یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر منتشر نشده باشد.

 3. نویسنده مسئول مکاتبات استاد راهنما یا مجری طرح باشد.   

 4. نویسندگان مقاله در پایان نامه دانشجویی فقط اساتید راهنما، مشاور و دانشجو و  در طرح های پژوهشی مجری و همکاران طرح پژوهشی باشد.

 5. برگه مربوط به "تعهد نامه و واگذاری حق انتشار مقاله" در  "فصلنامه مدلسازی اقتصادی " توسط نویسنده مسئول مکاتبات تکمیل و  پس از اسکن به همراه  مقاله بارگذاری گردد.

 6. برگه مربوط به  "فرم تعارض منافع" در  "فصلنامه مدلسازی اقتصادی" توسط نویسنده مسئول مکاتبات تکمیل و  پس از اسکن به همراه  مقاله بارگذاری گردد.
 7. جناچه در هر مرحله از داوری یا حتی بعد از انتشار مقاله، محرز شود مقاله مزبور در شمول سرقت ادبی است یا حق کپی رایت رعایت نشده و یا در مشخصات نویسندگان تخلف آشکار صورت گرفته ، نشریه بی درنگ مقاله را از وب سایت حذف و پیگیری قانونی انجام خواهد داد.
 8.  موضوع مقالات در راستای اهداف مجله باشد. مقالات با رویکرد پرسش نامه ای در دامنه اهداف مجله نیست.

محتوی مقاله: ساختار مقاله ارسالی باید به شرح زیر باشد:

 1. عنوان مقاله حداکثر در یک سطر بوده و در صورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه و یا طرح پژ‍وهشی می‌باشد به صورت زیر نویس توضیح داده شود. در چکیده فارسی، هدف، روش مطالعه، دوره زمانی، محل مطالعه، نتایج و یافته های کلیدی حداکثر در150 کلمه باشد. در سطر جداگانه طبقه بندی JEl حداکثر 5 کلمه و در سطر دیگر واژگان کلیدی آورده شود.
 2.  مقدمه: شامل معرفی اجمالی موضوع، بیان مساله، هدف تحقیق، پرسش و فرضیات و معرفی ساختار مقاله.
 3. ادبیات موضوع: این بخش شامل نظریات مرتبط، الگوهای مفهومی و مطالعات انجام یافته توسط دیگران به ترتیب از جدید به قدیم، نوآوری مقاله در ارتباط با مقالات قبلی.
 4. روش­ شناسی شامل: شواهد آماری و منابع جمع آوری داده­ ها، تصریح مدل شامل معرفی متغیرها، ارتباط متغیرها، نحوه اندازه ­گیری متغیرها.
 5.  برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن.
 6.  نتایج و پیشنهادها: یافته ­های کلیدی مقاله نتایج به دست آمده در مورد قبول یا رد فرضیه­ ها و پیشنهادها متناسب با یافته ­ها.
 7. در قسمت انتهای مقاله (منابع و ماخذ) منابع به ترتیب حروف الفباء آورده شود. در معرفی منبع موارد زیر را رعایت کنید:
 8.  فقط منابعی که در متن از آنها استفاده شده در فهرست منابع معرفی ­شوند.
 9. معرفی منابع در متن مقاله: در ابتدای جمله به صورت نام­خانوادگی نویسنده (سال: صفحه) و در پایان جمله به صورت (نام­خانوادگی نویسنده، سال: صفحه).
 10.   ماخذ انگلیسی در متن به صورت معادل فارسی و انگلیسی به صورت پانوشت و با فونت 9 باشد مانند لی و همکاران[1] (1999).
 11.   در قسمت بعدی پیوست­ها در حدی محدود آورده شود.
 12.   تنظیم صحیح فهرست منابع و ماخذ:
  •  کتاب: نام خانوادگی، نام. (تاریخ نشر). نام کتاب. ناشر، محل نشر.
  •  مقاله: نام خانوادگی، نام. (تاریخ نشر). عنوان مقاله. نام مجله، سال مجله (شماره مجله): شماره صفحات.
  •  یک نمونه برای معرفی کتاب.

-   Grossman, G., &Helpman, E. (1991). Innovation and growth in the global economy.Cambridge, Massachusett and London, MIT press.

 •   یک نمونه برای معرفی مقاله.

- تقوی، مهدی و صفرزاده، اسماعیل (1388). نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 3 (پیاپی 9): 104-77.

 •   Farrell, M. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistics Society, 120(3): 253-281.

13. چکیده انگلیسی آخرین قسمت مقاله را تشکیل می­دهد. در چکیده انگلیسی باید عنوان مقاله، سپس نام نویسنده (گان) که به ترتیب جلوی نام آنها ستاره (از 1 ستاره تا تعداد نویسندگان) قرار داده و در زیرنویس هر ستاره (فرد) رتبه علمی و محل خدمت آنها به انگلیسی نوشته شود. نویسنده‌ی مسئول با  (Corresponding Author) مشخص شود. بعد از ذکر اسامی، کلمه Abstract و در زیر آن متن انگلیسی چکیده آورده شود (حداکثر 150 کلمه) در پایان چکیده ابتدا JEL Classification و سپس Keywords آورده شود.

-  مثال برای معرفی صحیح نویسنده در زیرنویس چکیده انگیسی.

Assistant Professor at Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran (Corresponding Author), email:sje@iaufb.ac.ir.

 

تنظیم شکلی مقاله

 1. صفحه اول مقاله به طور کامل شامل: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، و رتبه علمی، آدرس دسترسی ، تلفن تماس (ثابت و همراه)، نشانی الکترونیکی نویسنده (گان).
  •  مثال برای معرفی صحیح نویسنده:
  •  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد، فیروزکوه، ایران (نویسنده‌ی مسئول)، پست الکترونیکی:                      sje@iaufb.ac.ir
 2.  حاشیه صفحات در Word 2010 به ترتیب: بالا 5، پایین 5، چپ 4.5 و راست 4.5 سانتی­متر باشد.
 3. حجم مقاله با جداول، نمودارها و پیوست‌های آن حداکثر 12 صفحه باشد.
 4.  فاصله سطرها Single است.
 5. نوع قلم بی­لوتوس با فونت 12 باشد. فونت چکیده فارسی شماره 11و لاتین 10 باشد.
 6.   قلم عناوین: عنوان اصلی فارسی 16، در انگلیسی 13، مقدمه، ادبیات ...، شماره 12 بولد، زیرعنوان‌ها 5/11 و 11 بولد باشد.
 7. عناوین جداول و نمودارها 11 بولد و اعداد داخل جدول و نمودار 10 غیربولد  و توضیحات جداول و نمودارها و اشکال 10 غیربولد باشد. اعداد داخل جدول یا متن به صورت فارسی و در صورت نیاز به اعشار از اسلش (/) استفاده شود.
 8.  فونت معادله‌های بکار رفته در متن و عبارت انگلیسی 10 باشد.
 9. جدول­ها (نمودارها) محدود و با کیفیت خوب با شماره ترتیب و عنوان در بالای جدول (نمودار) و ماخذ در پایین جدول ( نمودار) آورده شود (حداکثر 4 جدول و یا نمودار).   فرمول­ها با استفاده از فرمول‌نویسی Word تایپ و با شماره ترتیب آورده شود.

نحوه ارسال مقاله

مقالات را می‌توان از طریق آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمود:

 1.    ابتدا به وب سایت دانشگاه به نشانی www.iaufb.ac.ir مراجعه نمایند
 2. در بخش مجلات، مجله اقتصاد فارسی را انتخاب کنید.
 3.   گزینه ثبت نام را انتخاب نموده و با تکمیل فرم ثبت نام مقاله خود را ارسال کنید.
 4.     امور مربوط به مقاله  به همین طریق قابل پیگیری است.

برای ارتباط با مسئولان فصلنامه از طریق تلفن و نشانی های الکترونیکی زیر اقدام کنید:

تلفن دفتر نشریه:  76448905-021   و  sje@iaufb.ac.irmodellinge@yahoo.com

واریز هزینه داوری و انتشار

بر اساس بخشنامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز برای سال 1401 به شرح زیر است:

 1. مبلغ 200 هزار تومان برای بررسی اولیه و ارزیابی.
 2. مبلغ 800 هزار تومان برای آماده‌سازی،پردازش، نشر مقاله و نمایه سازی در پایگاه های علمی.  

از طریق شماره حساب 0105584933000 نزد بانک ملی ایران به نام بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه و یا ملی کارت شماره 6037997599123180  واریز نموده و فیش واریزی را به همراه سایر فایل‌ها (اصل مقاله، مشخصات نویسنده (گان)، فرم تعهد اصالت و فرم عدم تعارض منافع) از طریق سامانه مجله بارگذاری شود.

 [1].Lee et al.