اعضای هیات تحریریه

این فصلنامه دارای 13 نفرهیات تحریریه از اعضای هیات علمی دانشگاه های مختلف است که 8 نفر دارای رتبه علمی "استاد تمام" و 5 نفر "دانشیار" هستند.

مدیر مسئول

دکتر اسمعیل ابونوری

اقتصاد-اقتصادسنجی استاد دانشگاه سمنان

modellingeyahoo.com
021-76402608

سردبیر

دکتر محمود محمودزاده

اقتصاد فناوری اطلاعات دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com
021-76402608
0000-0002-5844-8604

h-index: 4  

مدیر داخلی

دکتر مسعود صوفی مجیدپور

اقتصاد توسعه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com
021-76402608

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد دانشگاه مازندران

jafarisayahoo.com
0000-0002-9047-6189

h-index: 18  

دکتر اسمعیل ابونوری

استاد دانشگاه سمنان

esmaiel.abounoorigmail.com
0000-0003-4168-7163

h-index: 8  

دکتر میثم موسایی

استاد دانشگاه تهران

mousaei1967yahoo.com
0000-0002-4858-416X

h-index: 10  

دکتر سیدعلیرضا کازرونی

استاد دانشگاه تبریز

ar.kazeroonigmail.com
0000-0002-2181-704X

h-index: 5  

دکتر نادر مهرگان

استاد دانشگاه بوعلی سینا

mehregannaderyahoo.com
0000-0001-9065-7249

h-index: 9  

دکتر داوود بهبودی

دانشیار دانشگاه تبریز

dbehbudigmail.com

h-index: 4  

دکتر مرتضی سامتی

استاد دانشگاه اصفهان

sametiase.ui.ac.ir

دکتر حسین اصغرپور

استاد دانشگاه تبریز

asgharpurhyahoo.com

h-index: 9  

دکتر کیومرث سهیلی

دانشیار دانشگاه رازی

ksohailirazi.ac.ir
0000-0002-2586-3131

h-index: 2  

دکتر شهریار نصابیان

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nessabianyahoo.com

دکتر محمود محمودزاده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

mahmod.mayahoo.com
0000-0002-5844-8604

h-index: 4  

دکتر صالح قویدل

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

salleh_moghyahoo.com
0000-0003-0851-9969

h-index: 4  

دکتر امیر غلام ابری

ریاضی کاربردی- تحلیل پوششی داده ها دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

amirgholamabrigmail.com
0000-0003-1981-9756

h-index: 5  

مدیر اجرایی

سید عمران حسینی

فلسفه کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر خسرو عزیزی

اقتصاد اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com

h-index: 4  

ویراستار ادبی

پرند فیاضی

ادبیات ویراستار

modellingeyahoo.com