فصلنامه علمی - پژوهشی مدلسازی اقتصادی (ECO) - واژه نامه اختصاصی