فرایند پذیرش مقالات

پس از ثبت نام مقاله توسط نویسنده، فرآیند زیر برای داوری و پذیرش مقاله انجام می‌شود:

  1. مطالعه و غربال‌گری اولیه توسط سردبیر
  2. ارسال مقالات انتخاب شده در مرحله اول به سرداوران و اعضای هیات تحریریه برای تعیین دو داور مرتبط
  3. ارسال مقاله به دو داور برای ارزیابی مقاله

1.3.در صورت درخواست اصلاحات توسط دو داور، ارسال مقاله به نویسنده مسوول برای اعمال اصلاحات

2.3. در صورت عدم تایید مقاله، ارسال نامه عدم پذیرش به همراه نظرات داوران به نویسنده مسئول مقاله

  1. ارسال مقاله اصلاح شده نامه شرح اصلاحات نویسنده به همراه نظرات داوران به داور نهایی (یکی از دو داور)

1.6.در صورت تایید در مرحله قبل، طرح در جلسه هیات تحریره و صدور نامه پذیرش

2.6.در صورت عدم تایید نهایی، شروع فرآیند از مرحله پنجم  

  1. ویراستاری و آماده‌سازی برای انتشار مقاله پذیرفته شده