نویسنده = مجید فشاری
تأثیر نرخ مالیات بر درآمد ارزی گردشگری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)

دوره 5، شماره 16، دی 1390، صفحه 71-86

مجید فشاری؛ علی اکبر تقی پور؛ مجتبی ولی بیگی؛ نیر قمری