کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: رفاه اقتصادی، تغییرات جبرانی، تغییرات معادل، گروه‌های کالایی، خانوارهای روستایی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر افزایش قیمت گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور بر مبنای سیستم مخارج خطی

دوره 10، شماره 33، اردیبهشت 1395، صفحه 89-106

صمد حکمتی فرید؛ سلیمان فیضی؛ نفیسه سعادت