کلیدواژه‌ها = M52 . واژگان کلیدی: مخارج دولت، اثر جانشینی، اثر مکملی، خودرگرسیون برداری (VAR)، خودرگرسیون برداری عامل تعمیم‌یافته (FAVAR)
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر هزینه‌های دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب مدل VAR و FAVAR

دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 99-117

منصور خلیلی عراقی؛ حسن شریفى