کلیدواژه‌ها = E21 واژگان کلیدی: ترجیحات بازگشتی، ریسک‌گریزی نسبی، کشش جانشینی بین دوره‌ای، بازدهی دارایی‌های سرمایهای، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)