دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شبیه سازی نظام های بازنشستگی پرداخت جاری، اندوخته کامل و کسور تعریف شده در اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.30495/eco.2022.1953055.2630

حمید رضازاده؛ مصطفی سرگلزایی؛ مسلم پیمانی فروشانی؛ حسین توکلیان؛ میثم امیری