دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اثر سیاست مالی روی نرخ بیکاری و نرخ تورم در استان های ایران: رویکرد GVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.30495/eco.2021.1892800.2314

نسرین ابراهیمی؛ مهدی پدرام؛ میر حسین موسوی


2. نقش رونق و رکود اقتصادی در مصرف انرژیِ بخش‌ها با تاکید بر انرژی برق و غیر برق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.30495/eco.2021.1898841.2354

شهریار زروکی؛ اکرم مقدسی سدهی


3. شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع بورسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.30495/eco.2021.1922778.2483

صالح قویدل؛ مریم بذرائی؛ قدرت الله امام وردی


4. توسعه درون‌زای صنعتی در کشورهای منتخب جهان و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.30495/eco.2021.1892092.2307

میرعبداله حسینی