اثرات متقابل حمل و نقل، رشد اقتصادی و انتشار CO2 در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران(نویسنده مسئول)،

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران،

10.30495/eco.2021.1902006.2375

چکیده

هدف این مقاله بررسی ارتباط متقابل بین حمل و نقل (ریلی و هوایی)، رشد اقتصادی و انتشار CO2 در ایران طی دوره‌ زمانی 1397-1362 با استفاده از داده‌های سری زمانی و رویکرد سیستم معادلات همزمان است. یافته‌ها، ارتباط متقابل و مثبت میان حمل و نقل (ریلی و هوایی) و رشد اقتصادی و همچنین میان حمل و نقل (ریلی و هوایی) و انتشار CO2 را نشان می‌دهد. از دیگر یافته‌های این پژوهش آن است که رشد اقتصادی در افزایش انتشار CO2 تأثیر معنادار دارد، اما، افزایش انتشار CO2 بر رشد اقتصادی بی‌تأثیر است. بر اساس نتایج، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با نوع حمل و نقل در راستای بهبود رشد اقتصادی کشور پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactions of Transportation, Economic Growth and CO2 Emissions in Iran

نویسندگان [English]

  • mahsa kalantarzadeh
  • fatemeh zandi 1
  • Mohammad Khezri 2
  • Bijan Safavi 2
1 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Tehran South, Tehran, Iran.(Responsible Writer),
2 Assistant Professor of Economics, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the interrelationships between transportation (rail and air), economic growth and CO2 emissions in Iran during the period 1983-2019 using time series data and simultaneous equations system. The findings show a positive correlation between transport (rail and air) and economic growth, as well as between transport (rail and air) and CO2 emissions. Another finding of this study is that economic growth has a significant effect on increasing CO2 emissions, however increasing CO2 emissions has no effect on economic growth. Based on the results, the creation and development of infrastructure related to the type of transportation in order to improve the economic growth of the country is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • Economic Growth
  • Environmental pollution. Iran