دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، دی 1393 
3. اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه‌ای صنعت در ایران

صفحه 45-62

علی اکبر ناجی میدانی؛ سلمان ستوده نیاکرانی