دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، مهر 1392، صفحه 1-125 
نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ

صفحه 67-83

مرتضی صالحی سربیژن؛ غلامعلی رییسی؛ نادر شتاب بوشهری