دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، تیر 1392، صفحه 1-135 
مقایسه عملکرد مدل‌های خطی وغیرخطی در توضیح سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل

صفحه 83-99

محمد رضایی پور؛ مهدی ذوالفقاری؛ مجتبی یوسفی دیندارلو؛ ابوالفضل نجارزاده