دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 1-193