دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تیر 1388، صفحه 1-193