دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 1-159 
عوامل مؤثر بر عرضه چای در ایران (مطالعه موردی: استان گیلان)

صفحه 115-130

مهسا لبابی میرقوامی؛ شهریار نصابیان؛ سعید یزدانی