دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 1-175 
2. محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست‌ پولی و مالی بهینه

صفحه 25-51

حسین مرزبان؛ زهرا دهقان شبانی؛ پرویز رستم زاده؛ حمیدرضا ایزدی


5. شبیه‌سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران

صفحه 101-123

سعید عیسی زاده؛ حبیب مروت؛ امید شریفی