دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، آذر 1397، صفحه 1-170 
8. اثر بازار داخلی بر صادرات و تولید صنایع کارخانه‌ای ایران

صفحه 163-183

رحمان سعادت؛ اسمعیل ابونوری؛ سعید راسخی؛ محمدرضا مردانی