دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، خرداد 1398، صفحه 1-200 
اثرات توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت در ایران

صفحه 115-136

داوود بهبودی؛ محمد مهدی برقی اسکویی؛ رباب محمدی خانقاهی