دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، اسفند 1399، صفحه 1-200 
نقش دولت در شرایط مواجهه با‫ بیماری‫ پاندمیک ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

صفحه 25-52

10.30495/eco.2021.1930008.2518

علی کشاورزی؛ حمیدرضا حرّی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ میثم رافعی؛ مهدی نجاتی