اهداف و چشم انداز

اهداف

 

ایجاد بستری مناسب برای انتشار یافته های علمی و پژوهشی در اقتصاد

 

 فراهم نمودن زمینه ای مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

 

تلاش برای رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه موضوعات و مسایل اقتصادی