اهداف و چشم انداز

اهداف

هدف اصلی این مجله فراهم کردن یک منبع معتبر برای نشر تازه ترین و بروز ترین ایده ها و  روش های مدلسازی  اقتصادی در ایران است. رویکرد اصلی مجله مقالات کاربردی با محوریت کمی سازی و مدل سازی اقتصادی است. در این راستا، همه پژوهش هایی که با رهیافت مدل سازی و کمی سازی موضوعات و مسائل اقتصادی باشد در دامنه اهداف این فصلنامه قرار دارد. برخی از آن ها عبارت است از:

 • مدل های اقتصاد کلان
 • اقتصاد اطلاعات
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد توسعه
 • اقتصاد محیط زیست
 • تجارت بین الملل
 • اقتصاد ملی و منطقه ای
 • اقتصاد سلامت
 • اقتصاد بخش عمومی
 • اقتصاد کار
 • اقتصاد شهری
 • زمینه های میان رشته ای با رویکرد مدلسازی

پژوهش های با رویکرد پرسش نامه ای و تحلیل کیفی در دامنه اهداف این مجله نیست و از مولفان گرامی تقاضا می شود این گونه مقالات را ارسال نفرمایند.