اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر اسمعیل ابونوری

اقتصاد-اقتصادسنجی استاد دانشگاه سمنان

modellingeyahoo.com
021-76402608

سردبیر

دکتر محمود محمودزاده

اقتصاد فناوری اطلاعات دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com
021-76402608
0000-0002-5844-8604

h-index: 4  

مدیر داخلی

دکتر مسعود صوفی مجیدپور

اقتصاد توسعه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com
021-76402608

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد دانشگاه مازندران

jafarisayahoo.com

دکتر اسمعیل ابونوری

استاد دانشگاه سمنان

esmaiel.abounoorigmail.com

دکتر میثم موسایی

استاد دانشگاه تهران

mousaei1967yahoo.com

دکتر سیدعلیرضا کازرونی

استاد دانشگاه تبریز

ar.kazeroonigmail.com

دکتر نادر مهرگان

استاد دانشگاه بوعلی سینا

mehregannaderyahoo.com

دکتر داوود بهبودی

دانشیار دانشگاه تبریز

dbehbudigmail.com

دکتر مرتضی سامتی

استاد دانشگاه اصفهان

sametiase.ui.ac.ir

دکتر حسین اصغرپور

استاد دانشگاه تبریز

asgharpurhyahoo.com

دکتر کیومرث سهیلی

دانشیار دانشگاه رازی

ksohailirazi.ac.ir

دکتر شهریار نصابیان

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nessabianyahoo.com

دکتر محمود محمودزاده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

mahmod.mayahoo.com
0000-0002-5844-8604

h-index: 4  

دکتر صالح قویدل

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

salleh_moghyahoo.com

دکتر امیر غلام ابری

ریاضی کاربردی- تحلیل پوششی داده ها دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

amirgholamabrigmail.com
0000-0003-1981-9756

h-index: 5  

ویراستار انگلیسی

دکتر خسرو عزیزی

اقتصاد اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com

ویراستار ادبی

پرند فیاضی

ادبیات ویراستار

modellingeyahoo.com

مدیر اجرایی

سید عمران حسینی

فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com
021-76448905