اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر اسمعیل ابونوری

اقتصاد-اقتصادسنجی استاد دانشگاه سمنان/ آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com
021-76402608

سردبیر

دکتر محمود محمودزاده

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com
021-76402608

مدیر داخلی

سید عمران حسینی

فلسفه غرب کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com
021-76402608

ویراستار انگلیسی

دکتر خسرو عزیزی

اقتصاد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسمعیل ابونوری

استاد دانشگاه سمنان/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

esmaiel.abounoorigmail.com

دکتر حسین اصغرپور

استاد دانشگاه تبریز

asgharpurhyahoo.com

دکتر داوود بهبودی

دانشیار دانشگاه تبریز

dbehbudigmail.com

دکتر سیدجواد پورمقیم

دانشیار دانشگاه الزهرا

modellingeyahoo.com

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد دانشگاه مازندران/ آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

jafarisayahoo.com

دکتر کیومرث سهیلی

دانشیار دانشگاه رازی

ksohailirazi.ac.ir

دکتر مرتضی سامتی

استاد دانشگاه اصفهان

sametiase.ui.ac.ir

دکتر صالح قویدل

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

salleh_moghyahoo.com

دکتر سیدعلیرضا کازرونی

استاد دانشگاه تبریز

ar.kazeroonigmail.com

دکتر میثم موسایی

استاد دانشگاه تهران

mousaei1967yahoo.com

دکتر محسن مهرآرا

استاد دانشگاه تهران

mmehrarayahoo.com

دکتر نادر مهرگان

استاد دانشگاه بوعلی سینا

mehregannaderyahoo.com

دکتر محمود محمودزاده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

mahmod.mayahoo.com

دکتر شهریار نصابیان

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nessabianyahoo.com