اعضای هیات تحریریه

این فصلنامه دارای 15نفرهیات تحریریه از اعضای هیات علمی دانشگاه های مختلف کشور است. از این تعداد، 9نفر دارای رتبه علمی "استاد" و 6نفر "دانشیار" هستند.

مدیر مسئول

دکتر اسمعیل ابونوری

اقتصادسنجی استاد دانشگاه سمنان

esmaielabounoori.profile.semnan.ac.ir/#about_me
e.abounooriprofs.semnan.ac.ir
021-76402608

سردبیر

دکتر محمود محمودزاده

اقتصاد فناوری اطلاعات دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

scholar.google.com/citations?user=8STVs8cAAAAJ&hl=en
modellingeyahoo.com
021-76402608
0000-0002-5844-8604

h-index: 4  

مدیر داخلی

دکتر مسعود صوفی مجیدپور

اقتصاد توسعه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com
021-76402608

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد جعفری صمیمی

اقتصاد کلان استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~jafarisa/#education
jafarisaumz.ac.ir
021-76402608

h-index: 18  

دکتر اسمعیل ابونوری

اقتصادسنجی استاد دانشگاه سمنان

esmaielabounoori.profile.semnan.ac.ir/#about_me
e.abounooriprofs.semnan.ac.ir
021-76402608

h-index: 8  

دکتر سیدعلیرضا کازرونی

اقتصادسنجی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.kazerouni
ar.kazeroonigmail.com
0000-0002-2181-704X

h-index: 5  

دکترمیثم موسائی

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~mousaaei
mousaaeiut.ac.ir
021-76402608

h-index: 11  

دکتر مرتضی سامتی

اقتصاد بخش عمومی استاد دانشگاه اصفهان

sametiase.ui.ac.ir

دکتر داوود بهبودی

اقتصاد بین الملل استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?dbehbudi
dbehbudigmail.com

h-index: 4  

دکتر نادر مهرگان

اقتصادسنجی استاد دانشگاه بوعلی سینا

eco.basu.ac.ir/en/~mehregannader
mehregannaderbasu.ac.ir
021-76402608

h-index: 11  

دکتر حسین اصغرپور

اقتصاد پولی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?asgharpur
asgharpurhyahoo.com

h-index: 9  

دکتر کیومرث شهبازی

اقتصاد صنعتی استاد دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/ k.shahbazi
k.shahbaziurmia.ac.ir

h-index: 5  

دکتر کیومرث سهیلی

اقتصاد کلان دانشیار دانشگاه رازی

soc.razi.ac.ir/~ksohaili
ksohailirazi.ac.ir
0000-0002-2586-3131

h-index: 2  

دکتر میرحسین موسوی

اقتصادسنجی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/mh-mousavi
hmousavialzahra.ac.ir
0000-0002-0536-3367

h-index: 5  

دکتر شهریار نصابیان

اقتصاد کشاورزی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

scholar.google.com/citations?user=xTx-8PEAAAAJ&hl=en
nessabianyahoo.com

h-index: 3  

دکتر محمود محمودزاده

اقتصاد فناوری اطلاعات دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

scholar.google.com/citations?user=8STVs8cAAAAJ&hl=en
mahmod.mayahoo.com
0000-0002-5844-8604

h-index: 4  

دکتر صالح قویدل

اقتصادسنجی دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

scholar.google.com/citations?user=_oU74m4AAAAJ&hl=en
salleh_moghyahoo.com
0000-0003-0851-9969

h-index: 4  

دکتر امیر غلام ابری

ریاضی کاربردی- تحلیل پوششی داده ها دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

scholar.google.com/citations?user=t29hN4oAAAAJ&hl=fa
amirgholamabrigmail.com
0000-0003-1981-9756

h-index: 5  

مدیر اجرایی

سید عمران حسینی

فلسفه کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر خسرو عزیزی

اقتصاد اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

modellingeyahoo.com

h-index: 4  

ویراستار ادبی

پرند فیاضی

ادبیات ویراستار

modellingeyahoo.com