نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون رویکرد کرانه‌ها رابطه بهره‌وری کل عوامل تولید و بهره‌وری نیروی‌کار در ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 137-164]
 • آلودگی محیط زیست محیط زیست و رشد اقتصادی پایدار: مطالعه موردی ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 1-18]

ا

 • اثر حوزه مکانی ارزش گذاری مشروط کیفیت آب آشامیدنی: یک مطالعه موردی برای پل سفید [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 55-71]
 • ایران اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 39-56]
 • ارتباطات خطی ساختاری تبیین اثر کیفیت نهادی برفساد اقتصاد: رهیافت لیزرل [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 19-38]
 • ارزش گذاری مشروط ارزش گذاری مشروط کیفیت آب آشامیدنی: یک مطالعه موردی برای پل سفید [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 55-71]
 • اقتصاد خشنودی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر خشنودی: مطالعه بین کشوری با رهیافت تحلیل حدهای نهائی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 33-53]
 • انحراف استاندارد مالی بررسی اثر توسعه مالی و انحراف استاندارد مالی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 95-116]
 • اندازه دولت بررسی عوامل مؤثر بر تورم با تأکید بر اندازه دولت [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 73-91]

ب

پ

 • پس انداز رابطه پس انداز و ثروت ( با تاکید بر ارزش مسکن) در استان‌های ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 73-94]
 • پیش بینی برآورد عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ایران و پیش بینی برای افق 1404 [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 137-164]

ت

 • تحقیق و توسعه تحلیل اثر تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 93-119]
 • تقاضا برآورد عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ایران و پیش بینی برای افق 1404 [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 137-164]
 • تمایل به پرداخت ارزش گذاری مشروط کیفیت آب آشامیدنی: یک مطالعه موردی برای پل سفید [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 55-71]
 • تورم بررسی عوامل مؤثر بر تورم با تأکید بر اندازه دولت [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 73-91]
 • توزیع درآمد بررسی اثرات ساختار آموزش بر توزیع درآمد [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 57-71]
 • توسعة صادرات صادرات صنعتی و رشد بخش صنعت در ایران [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 145-160]
 • توسعه مالی بررسی اثر توسعه مالی و انحراف استاندارد مالی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 95-116]
 • توسعه مالی آثار درجه باز بودن تجاری و مالی بر عملکردهای اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو گروه دی هشت [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 161-170]

ث

 • ثروت رابطه پس انداز و ثروت ( با تاکید بر ارزش مسکن) در استان‌های ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 73-94]

خ

 • خشنودی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر خشنودی: مطالعه بین کشوری با رهیافت تحلیل حدهای نهائی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 33-53]
 • خشنودی ذهنی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر خشنودی: مطالعه بین کشوری با رهیافت تحلیل حدهای نهائی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 33-53]

د

 • داده‌های تلفیقی رابطه پس انداز و ثروت ( با تاکید بر ارزش مسکن) در استان‌های ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 73-94]
 • درجه باز بودن آثار درجه باز بودن تجاری و مالی بر عملکردهای اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو گروه دی هشت [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 161-170]

ر

 • رشد اقتصادی اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 39-56]
 • رشد اقتصادی بررسی اثر توسعه مالی و انحراف استاندارد مالی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 95-116]
 • رشد اقتصادی آثار درجه باز بودن تجاری و مالی بر عملکردهای اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو گروه دی هشت [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 161-170]
 • رشد اقتصادی پایدار محیط زیست و رشد اقتصادی پایدار: مطالعه موردی ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 1-18]

س

 • ساختار آموزشی بررسی اثرات ساختار آموزش بر توزیع درآمد [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 57-71]
 • سیاست ‌های‌پولی بررسی مکانیزم انتقال پولی و زمان‌یابی آن در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 1-32]
 • سرمایه انسانی اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 39-56]
 • سطح خشنودی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر خشنودی: مطالعه بین کشوری با رهیافت تحلیل حدهای نهائی [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 33-53]

ص

 • صادرات اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 39-56]
 • صادرات صنعتی صادرات صنعتی و رشد بخش صنعت در ایران [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 145-160]
 • صنعتی شدن صادرات صنعتی و رشد بخش صنعت در ایران [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 145-160]

ع

 • عرضه برآورد عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ایران و پیش بینی برای افق 1404 [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 137-164]
 • عملکرد اقتصادی آثار درجه باز بودن تجاری و مالی بر عملکردهای اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو گروه دی هشت [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 161-170]

ف

 • فساد اقتصادی تبیین اثر کیفیت نهادی برفساد اقتصاد: رهیافت لیزرل [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 19-38]

ک

 • کیفیت آب آشامیدنی ارزش گذاری مشروط کیفیت آب آشامیدنی: یک مطالعه موردی برای پل سفید [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 55-71]
 • کیفیت نهادی تبیین اثر کیفیت نهادی برفساد اقتصاد: رهیافت لیزرل [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 19-38]

گ

 • گاز طبیعی برآورد عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ایران و پیش بینی برای افق 1404 [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 137-164]

م

 • مخارج حفاظت از محیط زیست محیط زیست و رشد اقتصادی پایدار: مطالعه موردی ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 1-18]
 • مدل لجیت ارزش گذاری مشروط کیفیت آب آشامیدنی: یک مطالعه موردی برای پل سفید [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 55-71]
 • مسکن رابطه پس انداز و ثروت ( با تاکید بر ارزش مسکن) در استان‌های ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 73-94]
 • مکانیزم انتقال بررسی مکانیزم انتقال پولی و زمان‌یابی آن در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 1-32]

و

 • واردات اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 39-56]
 • وقفه چند جمله‌ای آلمون تحلیل اثر تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران [دوره 4، شماره 11، 1389، صفحه 93-119]

ی

 • یارانه برآورد عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ایران و پیش بینی برای افق 1404 [دوره 4، شماره 12، 1389، صفحه 137-164]