نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی اقتصادی آزادسازی اقتصادی و تورم: یک تحلیل بین کشوری [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 27-46]
 • آلن سنجش حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری: رهیافت مدل سیستمی AIDS و مدل دیفرانسیلی رتردامارزیابی تاثیر اعتبارات عمرانی بر پتانسیل بخش صنعت: مطالعه موردی استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 47-78]

ا

 • اثرات نامتقارن بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر تولید [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 1-26]
 • ایران بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایران [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 177-202]
 • ارزیابی اندازه گیری بهره‌وری در واحدهای دانشگاهی و رتبه‌بندی آنها بر اساس مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص مالم کوئیست [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 159-176]
 • ارزش تفریحی برآورد ارزش تفریحی کاخ سردار ماکو و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 173-193]
 • ارزش‌گذاری مشروط برآورد ارزش تفریحی کاخ سردار ماکو و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 173-193]
 • اعتبار سنجی رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 121-150]
 • اعداد فازی برآورد بازار کار با استفاده ازشبکه عصبی فازی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 83-101]
 • اقتصاد ایران تاثیر نوسانات قیمت نفت اوپک بر تراز تجاری ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 151-169]
 • اقتصاد حمل و نقل اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 63-82]
 • الگوی تصحیح خطای آستانه‌ای بررسی رابطه همگرایی نامتقارن نرخ واقعی ارز و تراز تجاری در ایران [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 79-94]
 • الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وام دهی سیستم بانکی در ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 27-48]
 • الگوی خود بازگشت آستانه‌ای آنی بررسی رابطه همگرایی نامتقارن نرخ واقعی ارز و تراز تجاری در ایران [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 79-94]
 • الگوی خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایران [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 177-202]
 • الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 63-82]
 • الگوی لوجیت برآورد ارزش تفریحی کاخ سردار ماکو و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 173-193]
 • انحصار طبیعی بررسی وجود انحصار طبیعی در بازار مخابرات ایران [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 27-54]

ب

 • بازار کار برآورد بازار کار با استفاده ازشبکه عصبی فازی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 83-101]
 • بازار مخابرات بررسی وجود انحصار طبیعی در بازار مخابرات ایران [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 27-54]
 • بازده سهام مقایسه قدرت پیش بینی برای مدلهای فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 55-76]
 • بافت خاک تحلیل قیمت زمین‌های کشاورزی شهرستان سبزوار به روش هدنیک [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 95-122]
 • بانک‌ برآورد کارایی هزینه‌ای شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل مؤثر بر آن [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 105-134]
 • بانک تجارت برآورد کارایی هزینه‌ای شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل مؤثر بر آن [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 105-134]
 • بدهی بررسی عوامل موثر بر سطح سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 49-62]
 • بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وام دهی سیستم بانکی در ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 27-48]
 • بدهی های خارجی اثر هزینه‌های نظامی بر بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 117-136]
 • بلوک‌های منطقه ای عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‌های منطقه‌ای [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 135-158]
 • بهره وری کل عوامل تولید بررسی آزمون فرضیه کوزنتس ـ اهلووالیا در مناطق روستایی ایران [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 29-50]

ت

 • تابع تولید مرزی برآورد کارایی هزینه‌ای شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل مؤثر بر آن [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 105-134]
 • تابع سیستمی AIDS سنجش حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری: رهیافت مدل سیستمی AIDS و مدل دیفرانسیلی رتردامارزیابی تاثیر اعتبارات عمرانی بر پتانسیل بخش صنعت: مطالعه موردی استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 47-78]
 • تجارت درون صنعت تبیین تجارت درون صنعت میان کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی در قالب مدل جاذبه [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 1-28]
 • تحقیق و ترویج کشاورزی بررسی آزمون فرضیه کوزنتس ـ اهلووالیا در مناطق روستایی ایران [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 29-50]
 • تحلیل پوششی داده‌ها اندازه گیری بهره‌وری در واحدهای دانشگاهی و رتبه‌بندی آنها بر اساس مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص مالم کوئیست [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 159-176]
 • تراز بازرگانی بررسی رابطه همگرایی نامتقارن نرخ واقعی ارز و تراز تجاری در ایران [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 79-94]
 • تراز پرداختهای تجاری اثرات تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی بر وضعیت تراز پرداختهای کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 1-26]
 • تراز جاری تاثیر نوسانات قیمت نفت اوپک بر تراز تجاری ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 151-169]
 • تعادل عمومی پویای تصادفی نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید ( DSGE) [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 77-104]
 • تورم آزادسازی اقتصادی و تورم: یک تحلیل بین کشوری [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 27-46]
 • تورم؛ منحنی فیلیپس؛ مدل خود توضیح برداری پیامد جهانی شدن اقتصاد بر تورم داخلی در ایران [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 93-116]
 • توسعه مالی همگرایی توسعه مالی و تولید بخش صنعتی در ایران [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 137-154]
 • تولید صنعتی همگرایی توسعه مالی و تولید بخش صنعتی در ایران [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 137-154]

ج

 • جارت متقابل عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‌های منطقه‌ای [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 135-158]
 • جمع پذیری بررسی وجود انحصار طبیعی در بازار مخابرات ایران [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 27-54]
 • جهانی شدن بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایران [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 177-202]

ح

 • حمل و نقل عمومی بررسی اثرات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر مصرف بنزین در ایران [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 123-152]

خ

 • خودرو ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو سواری در ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 103-120]

د

 • داده‌های ترکیبی تبیین تجارت درون صنعت میان کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی در قالب مدل جاذبه [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 1-28]
 • داده های تلفیقی اثر هزینه‌های نظامی بر بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 117-136]
 • داده‌های تلفیقی پویا عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‌های منطقه‌ای [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 135-158]
 • درجه تمرکز ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو سواری در ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 103-120]

ر

 • رتردام سنجش حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری: رهیافت مدل سیستمی AIDS و مدل دیفرانسیلی رتردامارزیابی تاثیر اعتبارات عمرانی بر پتانسیل بخش صنعت: مطالعه موردی استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 47-78]
 • ریسک اعتباری رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 121-150]
 • رشد اقتصادی اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 63-82]
 • رشد اقتصادی بررسی اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 51-76]
 • رگرسیون فازی برآورد بازار کار با استفاده ازشبکه عصبی فازی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 83-101]
 • رگرسیون لاجیت وپروبیت رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 121-150]
 • روش بای و پرون شکست ساختاری در ماندگاری تورم و منحنی فیلیپس در ایران [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 1-26]
 • روش تجزیه شدت انرژی عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی به روش دیویزیا (مطالعه موردی سیمان تهران) [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 77-92]

ز

 • زمین آبی تحلیل قیمت زمین‌های کشاورزی شهرستان سبزوار به روش هدنیک [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 95-122]

س

 • سرمایه بررسی عوامل موثر بر سطح سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 49-62]
 • سرمایه گذاری دولت اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 63-82]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‌های منطقه‌ای [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 135-158]
 • سطح سرمایه‌گذاری بررسی عوامل موثر بر سطح سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 49-62]
 • سیمان عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی به روش دیویزیا (مطالعه موردی سیمان تهران) [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 77-92]
 • سود سهام بررسی عوامل موثر بر سطح سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 49-62]

ش

 • شاخص گروبل و لوید تبیین تجارت درون صنعت میان کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی در قالب مدل جاذبه [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 1-28]
 • شاخص نسبت تمرکز ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو سواری در ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 103-120]
 • شاخص هرفیندال- هیرشمن ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو سواری در ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 103-120]
 • شبکه عصبی GMDH رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 121-150]
 • شبکه عصبی فازی برآورد بازار کار با استفاده ازشبکه عصبی فازی [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 83-101]
 • شدت انرژی عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی به روش دیویزیا (مطالعه موردی سیمان تهران) [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 77-92]
 • شکست ساختاری شکست ساختاری در ماندگاری تورم و منحنی فیلیپس در ایران [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 1-26]
 • شوک نفتی بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر تولید [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 1-26]

ص

 • صرفه های مقیاس بررسی وجود انحصار طبیعی در بازار مخابرات ایران [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 27-54]
 • صفات کیفی تحلیل قیمت زمین‌های کشاورزی شهرستان سبزوار به روش هدنیک [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 95-122]
 • صنعت برق بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایران [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 177-202]

ض

 • ضریب بهره وری مالم کوئیست اندازه گیری بهره‌وری در واحدهای دانشگاهی و رتبه‌بندی آنها بر اساس مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص مالم کوئیست [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 159-176]

ق

 • قاعده فریدمن نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید ( DSGE) [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 77-104]
 • قیمت‌گذاری تحلیل قیمت زمین‌های کشاورزی شهرستان سبزوار به روش هدنیک [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 95-122]

ک

 • کاخ سردار ماکو برآورد ارزش تفریحی کاخ سردار ماکو و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 173-193]
 • کارایی برآورد کارایی هزینه‌ای شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل مؤثر بر آن [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 105-134]
 • کارایی اندازه گیری بهره‌وری در واحدهای دانشگاهی و رتبه‌بندی آنها بر اساس مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص مالم کوئیست [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 159-176]
 • کارایی انرژی عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی به روش دیویزیا (مطالعه موردی سیمان تهران) [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 77-92]
 • کارایی هزینه‌ای برآورد کارایی هزینه‌ای شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل مؤثر بر آن [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 105-134]
 • کانال اعتباری بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وام دهی سیستم بانکی در ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 27-48]
 • کانال وام دهی بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وام دهی سیستم بانکی در ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 27-48]
 • کشش هیکس سنجش حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری: رهیافت مدل سیستمی AIDS و مدل دیفرانسیلی رتردامارزیابی تاثیر اعتبارات عمرانی بر پتانسیل بخش صنعت: مطالعه موردی استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 47-78]

ل

 • لاجیت و پروبیت مدل سازی استقرار صنایع قند و شکر در استان های آذربایجان غربی و شرقی [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 155-173]

م

 • مارشالی سنجش حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری: رهیافت مدل سیستمی AIDS و مدل دیفرانسیلی رتردامارزیابی تاثیر اعتبارات عمرانی بر پتانسیل بخش صنعت: مطالعه موردی استان آذربایجان غربی [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 47-78]
 • متغیر فاصله مدل سازی استقرار صنایع قند و شکر در استان های آذربایجان غربی و شرقی [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 155-173]
 • مدل Reward Beta مقایسه قدرت پیش بینی برای مدلهای فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 55-76]
 • مدل جاذبه تبیین تجارت درون صنعت میان کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی در قالب مدل جاذبه [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 1-28]
 • مدل جاذبه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یکپارچگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 153-172]
 • مدل جاذبه اثرات تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی بر وضعیت تراز پرداختهای کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 1-26]
 • مدل سازی مدل سازی استقرار صنایع قند و شکر در استان های آذربایجان غربی و شرقی [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 155-173]
 • مدل فاما فرنچ (F&F) مقایسه قدرت پیش بینی برای مدلهای فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 55-76]
 • مصرف بنزین بررسی اثرات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر مصرف بنزین در ایران [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 123-152]
 • مکان‌یابی مدل سازی استقرار صنایع قند و شکر در استان های آذربایجان غربی و شرقی [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 155-173]
 • منحنی فیلیپس شکست ساختاری در ماندگاری تورم و منحنی فیلیپس در ایران [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 1-26]
 • منحنی کوزنتس - اهلووالیا بررسی آزمون فرضیه کوزنتس ـ اهلووالیا در مناطق روستایی ایران [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 29-50]
 • منطقه‌‌ی خاورمیانه وشمال آفریقا آزادسازی اقتصادی و تورم: یک تحلیل بین کشوری [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 27-46]

ن

 • نابرابری جنسیتی بررسی اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 51-76]
 • نرخ بهینه رشد پول نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید ( DSGE) [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 77-104]
 • نسبت q توبین بررسی عوامل موثر بر سطح سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 49-62]
 • نوسانات قیمت نفت تاثیر نوسانات قیمت نفت اوپک بر تراز تجاری ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 151-169]

و

 • واحد‌های دانشگاهی منطقه 12 اندازه گیری بهره‌وری در واحدهای دانشگاهی و رتبه‌بندی آنها بر اساس مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص مالم کوئیست [دوره 3، شماره 9، 1388، صفحه 159-176]

ه

 • هدفمند کردن یارانه ها بررسی اثرات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر مصرف بنزین در ایران [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 123-152]
 • هزینه اجتماعی انحصار ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو سواری در ایران [دوره 3، شماره 10، 1388، صفحه 103-120]
 • هزینه های نظامی اثر هزینه‌های نظامی بر بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 117-136]
 • همگرایی همگرایی توسعه مالی و تولید بخش صنعتی در ایران [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 137-154]
 • همگرایی نامتقارن بررسی رابطه همگرایی نامتقارن نرخ واقعی ارز و تراز تجاری در ایران [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 79-94]

ی

 • یکپارچگی اقتصادی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یکپارچگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب [دوره 3، شماره 8، 1388، صفحه 153-172]
 • یکپارچگی اقتصادی اثرات تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی بر وضعیت تراز پرداختهای کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 3، شماره 7، 1388، صفحه 1-26]