نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی اقتصادی رابطه آزادی اقتصادی با مشارکت‌های عمومی‌خصوصی و ارائه الگو برای ایران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 25-52]

ب

 • بازار بورس بررسی رابطه متغیر‌های کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-130]
 • بهره‌وری تخمین مدل عوامل تولید و بهره وری شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 151-176]

ت

 • تحلیل پوششی داده‎ها ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه در برنامه‎ریزی سوخت و شاخص‎های متاثر از آن با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 53-78]

ح

 • حساب جاری عوامل موثر بر کسری حساب جاری در ایران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 53-78]
 • حکمرانی خوب تاثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی درگروه کشورهای منتخب OPECو OECD [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 1-24]

د

 • درآمدهای نفتی بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز ملی در ایران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 177-204]

ر

 • رابطه مبادله عوامل موثر بر کسری حساب جاری در ایران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 53-78]
 • رشد اقتصادی تاثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی درگروه کشورهای منتخب OPECو OECD [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 1-24]
 • رشد اقتصادی تجزیه و تحلیل تئوریکی منحنی زیست محیطی کوزنتز [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 131-149]
 • رشد اقتصادی بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز ملی در ایران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 177-204]

س

 • سیاستهای مالی ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه در برنامه‎ریزی سوخت و شاخص‎های متاثر از آن با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 53-78]

ش

 • شاخص کل بورس بررسی رابطه متغیر‌های کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-130]

ق

 • قیمت نفت بررسی رابطه متغیر‌های کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-130]

ک

 • کسری بودجه عوامل موثر بر کسری حساب جاری در ایران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 53-78]

م

 • مبادلات ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه در برنامه‎ریزی سوخت و شاخص‎های متاثر از آن با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 53-78]
 • محیط زیست تجزیه و تحلیل تئوریکی منحنی زیست محیطی کوزنتز [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 131-149]
 • مدلهای استاتیک و دینامیک تجزیه و تحلیل تئوریکی منحنی زیست محیطی کوزنتز [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 131-149]
 • مشارکت عمومی خصوصی رابطه آزادی اقتصادی با مشارکت‌های عمومی‌خصوصی و ارائه الگو برای ایران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 25-52]

ن

 • نرخ ارز عوامل موثر بر کسری حساب جاری در ایران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 53-78]
 • نرخ ارز بررسی رابطه متغیر‌های کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 111-130]
 • نرخ پس انداز ملی بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز ملی در ایران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 177-204]
 • نرخ تورم بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز ملی در ایران [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 177-204]
 • نفت و گاز تخمین مدل عوامل تولید و بهره وری شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 151-176]

ه

 • هم جمعی تخمین مدل عوامل تولید و بهره وری شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون [دوره 2، شماره 6، 1387، صفحه 151-176]