نمایه کلیدواژه ها

ا

ب

 • بهره‌وری تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان‌های ایران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 51-72]
 • بهینگی نظریه اقتصادی ازدواج بهینه [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 49-66]

ح

 • حداقل مربعات معمولی تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان‌های ایران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 51-72]

خ

د

 • درآمد نظریه اقتصادی ازدواج بهینه [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 49-66]

ر

 • رشوه تحلیل اقتصاد سیاسی رانت جویی بنگاهها: مطالعه تجربی رشوه و لابی در کشورهای مختلف [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 1-22]
 • رفتار بنگاه تحلیل اقتصاد سیاسی رانت جویی بنگاهها: مطالعه تجربی رشوه و لابی در کشورهای مختلف [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 1-22]

ط

 • طبقه‌بندی JEL: C01 عوامل مؤثر بر عرضه چای در ایران (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 115-130]
 • طبقه‌بندی JEL : C23 رویکرد چند بعدی به رفاه ذهنی مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ایلام [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 75-100]
 • طبقه‌بندی JEL: C61 O13 مدل‌سازی اقتصادی مدیریت منابع آب کشاورزی استان تهران با تأکید بر نقش بازار ‌آب [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 121-139]
 • طبقه‌بندی JEL: C70 D42 مدل قیمت‌گذاری صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بر اساس نظریه بازی‌ها [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 29-49]
 • طبقه‌بندی JEL: D12 D60 تاثیر افزایش قیمت گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور بر مبنای سیستم مخارج خطی [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 89-106]
 • طبقه‌بندی JEL: E24 مدل دستمزد کارایی پویا با ادوار تجاری واقعی [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 107-132]
 • طبقه‌بندی JEL: E25 E32 مدل ادوار تجاری حقیقی با شکل‌گیری عادات: راه حلی برای معمای صرف سهام [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 141-169]
 • طبقه‌بندی JEL: E31 پایداری تورم در ایران با رویکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 1-23]
 • طبقه‌بندی JEL: E31؛ C63؛ C62؛ C53 واژ‌گان کلیدی: تورم شبیه‌سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 101-123]
 • طبقه‌بندی JEL: E32 عوامل مؤثر بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (رهیافت تحلیل‌ بقا) [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 97-120]
 • طبقه‌بندی JEL: E41 نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 1-21]
 • طبقه‌بندی JEL: E62 تاثیر شوک مخارج دولتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران: رهیافت ARDL [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 141-166]
 • طبقه‌بندی JEL: E63 محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست‌ پولی و مالی بهینه [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-51]
 • طبقه‌‌بندی JEL: G12 مدل‌سازی معمای صرف سهام توسط منطق فازی: شواهدی از ایران [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 71-96]
 • طبقه‌بندیJEL : G21 درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری‌ [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 47-70]
 • طبقه‌بندی JEL: H20 بررسی اثر تکانه‌های پولی بر رابطه درآمد ـ مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 53-73]
 • طبقه‌بندی JEL:H21 کاربرد الگوی رشد درون‌زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 95-113]
 • طبقه‌بندی JEL:H53 تاثیر شکاف بودجه استانی بر شکاف درآمد منطقه‌ای استان‌های ایران با استفاده از مدل PVAR [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 73-93]
 • طبقه‌بندی JEL: I18 تاثیر شاخص فلاکت بر هزینه های سلامت در ایران [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 133-157]
 • طبقه‌بندی JEL: J12 واژگان کلیدی: ازدواج نظریه اقتصادی ازدواج بهینه [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 49-66]
 • طبقه‌بندی JEL: J40؛ E24؛ J21 واژگان کلیدی: بیکاری بررسی فرضیه تغییرناپذیری بیکاری در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 23-45]
 • طبقه‌بندی JEL: L11 سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 1-27]
 • طبقه‌بندی JEL:O39 تاثیر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات کارایی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی ایران: تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 133-148]
 • طبقه‌بندی JEL: Q17 ارتباط امنیت غذایی با جمعیت شهرنشین و برنامه‌های توسعه (مطالعه موردی: ایران) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 125-140]
 • طبقه‌بندی JEL: Q41 جایگزین‌سازی بین‌سوختی در OECD و اثر آن بر نوسان سهم صادرات نفت خام ایران [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 67-88]
 • طبقه‌بندی JEL: R12 تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان‌های ایران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 51-72]

ف

 • فرضیه تغییرناپذیری بیکاری بررسی فرضیه تغییرناپذیری بیکاری در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 23-45]
 • فرضیه ویلیامسون تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان‌های ایران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 51-72]

گ

 • گشتاورهای تعمیم‌یافته تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان‌های ایران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 51-72]

ل

 • لابی تحلیل اقتصاد سیاسی رانت جویی بنگاهها: مطالعه تجربی رشوه و لابی در کشورهای مختلف [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 1-22]

م

 • مدل مبتنی بر عامل شبیه‌سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 101-123]
 • مشارکت اقتصادی بررسی فرضیه تغییرناپذیری بیکاری در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 23-45]

و