تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی و توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی با تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه است. بدین منظور از سیستم معادلات همزمان بر اساس داده­های ثبتی سال­های 1356 - 1395 ایران استفاده شد. ضرایب برآوردی برای اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی -خصوصی و تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه مورد آزمون والد قرار گرفت. نتایج نشان داد تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی حدود 4 برابر بیش از تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه اثرگذار است. این تفاوت در سطح 98 درصد رد نمی­شود. ­پیشنهاد می­شود برای تحقق اهداف توسعه­ای، سهم روش تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در مقایسه با تامین مالی از طریق بودجه دولت افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financing Through Public-Private Partnership and Development

نویسندگان [English]

 • hasan noei aghdam 1
 • Sayed Shams Alddin Hoseini 2
 • Abbas Me'marnejad 2
 • karim emami joze 2
1 PhD student, Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose is to explain the impact of financing through public-private partnerships with government funding on development. For this purpose, the system of simultaneous equations was used based on Iranian Registry data from 1976 to 1978. Estimated coefficients for the effect of financing through public-private partnerships and government funding on development were tested. The results showed that public-private partnership financing was about four times more likely to affect development than government funding. This difference is not rejected at the 98% level. It is proposed to increase the share of financing through public-private partnerships rather than through government funding to further the development goals.This move, in addition to freeing up government funding for other development goals, allows for increased private sector participation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • JEL Classification: G18
 • G28
 • G38. Keywords: Financing
 • Public-Private Partnership
 • development
 • budget
 • Project