تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی و توسعه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی با تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه است. بدین منظور از سیستم معادلات همزمان بر اساس داده­های ثبتی سال­های 1356 - 1395 ایران استفاده شد. ضرایب برآوردی برای اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی -خصوصی و تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه مورد آزمون والد قرار گرفت. نتایج نشان داد تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی حدود 4 برابر بیش از تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه اثرگذار است. این تفاوت در سطح 98 درصد رد نمی­شود. ­پیشنهاد می­شود برای تحقق اهداف توسعه­ای، سهم روش تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در مقایسه با تامین مالی از طریق بودجه دولت افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financing Through Public-Private Partnership and Development

نویسندگان [English]

 • hasan noei aghdam 1
 • Sayed Shams Alddin Hoseini 2
 • Abbas Me'marnejad 2
 • karim emami joze 2
1 PhD student, Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose is to explain the impact of financing through public-private partnerships with government funding on development. For this purpose, the system of simultaneous equations was used based on Iranian Registry data from 1976 to 1978. Estimated coefficients for the effect of financing through public-private partnerships and government funding on development were tested. The results showed that public-private partnership financing was about four times more likely to affect development than government funding. This difference is not rejected at the 98% level. It is proposed to increase the share of financing through public-private partnerships rather than through government funding to further the development goals.This move, in addition to freeing up government funding for other development goals, allows for increased private sector participation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • JEL Classification: G18
 • G28
 • G38. Keywords: Financing
 • Public-Private Partnership
 • development
 • budget
 • Project
 • منابع  

  • ابوترابی، محمدعلی، فلاحی، محمد علی، سلیمی‌فر، مصطفی و حسینی، سید محمد (1394). اثر مالکیّت دولتی بانک­ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 12(4): 99- 120.
  • بنار، شکرالله (1395). تأمین مالی خارجی پروژه‌های شهری و کارآیی خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری تهران). پایان نامه دکتری رشته اقتصاد، دانشگاه پیام نور تهران.
  • پرسش‌بین، علی (1393). قراردادهای PPPi و کاربرد آن در توسعه زیرساخت­ها. پنجمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد اقتصاد مقاومتی.
  • جعفری صمیمی، احمد، زرین اقبال، حسن، زیبائی، محمد رضا و درخشانی درآبی، کاوه (1395). بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولت­های رفاه، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 16(1): 75-41.
  • حسینی، سید مهدی، اشرفی، یکتا و صیامی­عراقی، ابراهیم (1390). بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران با معرفی متغیّرهای جدید. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 19(60): 34_54 .
  • دانش­جعفری، داود (1391). بررسی الگوی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات مشارکت عمومی و خصوصی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور. همایش ملّی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت تهران.
  • دوسوتو، هرناندو (2000). راز سرمایه، ترجمه فریدون تفضلی، تهران: نشر نی.
  • رضایی، محمدجواد و موحدی بک‌نظر، مهدی (1391). جستاری در باب نظریه انتخاب عمومی. روزنامه دنیای اقتصاد، 14/6/1391(2728): 29.
  • عباسی، غلامرضا (1388) هم‌گرایی توسعه مالی و تولید بخش صنعتی در ایران . فصلنامه مد‌ل‌سازی اقتصادی، 3 (7): 137-154.
  • محمدی، تیمور، ناظمان، حمید و خداپرست سرایی، یونس (1393). بررسی رابطه علیّت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشور ایران و نروژ. فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، 3 (10): 151- 178.
  • مکی­آبادی، سید رضا، نورزایی، عصمت الله، افضلی، سید مهدی (1394). مشارکت بخش دولتی- خصوصی در پروژه­های راه­آهن سریع­السیر در دنیا و بررسی چالش­ها و تجارب به دست آمده. ششمین همایش مالیه شهرداری، تامین مالی و اقتصاد شهری.
  • موتمنی، مانی (1388) بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه بررسی­های بازرگانی، 5 (۳۴): 59 _ 66.
  • هژبرکیانی، کامبیز، فاتحی دابانلو، محمدحسین، معمارنژاد، عباس و مهرآرا، محسن (1396). نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 3(39) : 99-118.
  • Akulloa, Diana Maatb; Harro, Walsc, Arjen E.J. (2017). An institutional diagnostics of agricultural innovation; public-private partnerships and smallholder production in Uganda, NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 71:356–371.
  • Barbier, E.B. & Cox, M. (2003). Does economic development lead to mangrove loss? A cross‐country analysis. Contemporary economic policy, 21(4): 418-432.
  • Baxamusa, M. & Jalal, A. (2014). The effects of corruption on capital structure: when does it matter? The Journal of Developing Areas, 48(1):315-335.
  • Besley, T., Ghatak, M.(2017). Public–private partnerships for the provision of public goods: Theory and an application to NGOs, Research in Economics, 71: 356–371.
  • Bjearstig, Th., Camilla, S. (2017). Public-private partnerships in a Swedish rural context - A policy tool for the authorities to achieve sustainable rural development? Journal of Rural Studies 49: 58-68.
  • Bloom, D.E., Canning, D. & Sevilla, J. (2004). The effect of health on economic growth a production function approach. World development, 32(1):1-13.
  • Bloom, D.E., Canning, D. and Sevilla, J. (2005). Health and economic growth: reconciling the micro and macro evidence. Center on Democracy, Development and the Rule of Law Working Papers, 42.
  • Boikos, S. (2013). Corruption, public expenditure, and human capital accumulation. The Rimini Centre for Economic Analysis, Working Paper 17-13.
  • Campos, M., Morini, G., S, H. (2017). Strategy and business economics, a performance model for public–private partnerships: The authorized economic operator as an example, http://rausp.usp.br/ Re vista de Administração
  • Costantini, V., Monni, S. (2008). Environment, human development and economic growth. Ecological Economics, 64(4): 867-880.
  • Costantini, V. & Liberati, P. (2011). Technology transfer, institutions and development. University DegliStudi, Dipartimen to Di Economia, Working Paper No 135.
  • Dai-W., Jung-S., Kabir Hassan, M. (2018). Financial inclusion and economic growth in OIC countries, Research in International Business and Finance, 43: 1-14.
  • D`Agostino, G., Dunne, J. & Pieroni, L. (2012). Government spending, corruption and economic growth. University of Cape Town.Southern Africa Labor and Development Research Unit (SALDRU), Working Paper 74.
  • Deltuvaitė,Vilma , LinaSinevičienė (2014). Research on the relationship between the structure of financial system and economic development, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 156: 533-537.
  • Diaz, Go. (2017). The contractual and administrative regulation of public-private partnership, Utilities Policy, 48: 109-121.
  • Galor, O. (2011) Inequality, human capital formation and the process of development. National Bureau of Economic Research. No. w17058.
  • Gurgul, H. & Lach, L. (2012). Political instability and economic growth: Evidence from two decades of transition in CEE. MPRA, Working Paper 37792.
  • Hendricks, L. (2004). Taxation and human capital accumulation. Macroeconomic Dynamics, 8(03): 310-334.
  • Hueskes, M. Koen, V., & Thomas, B. (2017). Governing public–private partnerships for sustainability An analysis of procurement and governance practices of PPP infrastructure projects, International Journal of Project Management, 35: 1184–1195.
  • Keränen, O. (2017). Roles for developing public–private partnerships in centralized public procurement, Industrial Marketing Management, 62: 199–210.
  • Kostyak, L., Shaw, D.M., Elger, B., Anaheim, B. (2017). A means of improving public health in low- and middle-income countries? Benefits and challenges of international publiceprivate partnerships, ublichealth 149: 120-129.
  • Meyer, Axel, H., Christopher Untucht, G., Terstappen, C. (2017). Brain delivery research in public-private partnerships: The IMI-JU COMPACT consortium as an example, Neuropharmacology, 120: 8-10.
  • Quartey, P., EboTurkson, Joshua Y.Abor, MalikIddrisu, A. (2017). Research on the relationship between the structure of financial system and economic development, Review of Development Finance, 7, 1: 18-28.
  • Regana, Michael; Smitha, Jim; Lovec, Peter E.D. (2017) Financing of public private partnerships: Transactional evidence from Australian toll roads, Case Studies on Transport Policy 5: 267–278.
  • Selden, T.M. & Song, D. (1994). Environmental quality and development: is there a Kuznets curve for air pollution emissions? Journal of Environmental Economics and management, 27(2):147-162.
  • Silberberger, M. (2015). Regulation, trade and economic growth. Center for European Governance and Economic Development, Discussion Paper 255.
  • Soukopov, J., Vacekov, G., Klimovský, D. (2017). Local waste management in the Czech Republic: Limits and merits of public-private partnership and contracting out, Utilities Policy 48: 201-209.
  • Srithongkul, P. & Pastpipatkul, P. (2013). Impacts of economic variables and the corruption perception index on human development. Journal of the Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters, 2(1): 71-78.
  • Subbarao, P.S. (2008). A study on foreign direct investment (FDI) in Indian tourism. In Conference on Tourism in India-Challenges Ahead, India.
  • Wu ,Y., Lingwenying, Li., Ruhang, Xu., Kaifeng Chen, Y. H., Xiaoshan, L. (2017). Risk assessment in straw-based power generation public-private partnership projects in China: A fuzzy synthetic evaluation analysis, Journal of Cleaner Production, 161: 977-990.