طبقه‌بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

2 استاد اقتصاد، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

10.30495/eco.2021.1910638.2430

چکیده

هدف این مقاله طبقه‌بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی با درنظرگرفتن روش‌شناسی کثرت‌گرایی و با استفاده از روش شناسی اقتصاد فیزیک و نظریه سیستم‌ها است. بدین منظور در این پژوهش پس از بررسی عمیق و همه‌جانبه مفهوم آنتروپی اقتصادی، ارتباطات نظری آن‌ها با بخش‌های مختلف اقتصادی، شاخص آنتروپی اقتصادی توصیف شده و سپس در جهت ایجاد یک شاخص برای آنتروپی اقتصادی و چگونگی ورود آنتروپی به مدل کلان اقتصادی بحث خواهدشد. روش تحقیق این مطالعه توصیفی تحلیلی هست. یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی در چهار بخش آنتروپی شوک، آنتروپی تنفس، آنتروپی خواب و آنتروپی زباله تقسیم بندی می-شود. افزایش شاخص آنتروپی اقتصادی با توجه به بروز مشکلات کمیابی منابع زیست‌محیطی، احتمال یک فاجعه اقتصادی را پیش بینی می‌کند. این موضوع نه‌تنها رشد اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند، بلکه محیط‌زیست به‌عنوان مکان زندگی را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها